Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van IT-innovators. IT-innovators levert verschillende IT diensten. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, of u kunt contact met ons opnemen. Onze bedrijfsgegevens zijn als volgt:

IT-innovators B.V.
Engelandlaan 70-72
2391 PN Hazerswoude-Dorp
079 – 36 00 243
info@it-innovators.nl
KvK: 27183216
BTW: NL809855161B01

Deze Algemene Voorwaarden bevatten verschillende modules die betrekking hebben op diverse Diensten van IT-innovators. Module A is altijd van toepassing; de overige modules zijn van toepassing indien u de betreffende Diensten afneemt. Wij raden u aan om de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en op te slaan, zodat u ze op een later tijdstip nog eens terug kunt lezen. U kunt de Algemene Voorwaarden downloaden als pdf.

Module A: Algemeen
Module A van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op ieder aanbod en iedere Offerte van IT-innovators, alsmede op alle diensten en werkzaamheden die IT-innovators verricht.

Artikel 1: Definities

 1. Akkoord: het door Opdrachtgever per e-mail gegeven akkoord op een Offerte. In de Offerte is opgenomen op welke manier akkoord dient te worden gegeven.
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
 3. Beheer: het uitvoeren van onderhoud, uitvoeren van onderhoud aan hardware en/of software, configureren van hardware en/of software en het oplossen van storingen.
 4. Dienst(en): de specifieke dienst die IT-innovators met de Opdrachtgever overeenkomt, beschreven in de Overeenkomst(en) zoals (maar niet beperkt tot) de Hostingdienst, de Online Werkplekdienst, de Telecomdienst en levering van Software en Hardware.
 5. Fair Use: gebruik van Diensten dat met betrekking tot de hoeveelheid gebruikte opslagruimte, dataverkeer en/of stroom niet excessief of anderszins onredelijk is.
 6. Gebruiker(s): de (eind)gebruiker, al dan niet Opdrachtgever zelf, die de door IT-innovators geleverde Dienst gebruikt.
 7. Hostingdienst: verschillende hostingdiensten zoals beschreven in de Overeenkomst en geleverd door IT-innovators.
 8. Intellectuele Rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.
 9. IT-innovators: de besloten vennootschap IT-innovators, gevestigd te Hazerswoude-Dorp aan de Engelandlaan 70, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27183216.
 10. Meerwerk: werkzaamheden of andere prestaties verricht door of namens IT-innovators, in het kader van de Dienst of de uitbreiding daarvan en welke niet onder de Overeenkomst vallen.
 11. Microsoft Software: de Microsoft- software, inclusief de betreffende licentievoorwaarden, die IT-innovators al dan niet gezamenlijk of in combinatie met andere Diensten levert aan Opdrachtgever.
 12. Offerte: aanbod van IT-innovators per e-mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten, Software en Hardware. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven is inbegrepen en welke vergoeding bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 13. Online Werkplekdienst: de dienst waarbij via een dataverbinding één of meerdere virtuele werkplek(ken) wordt of worden aangeboden, zoals beschreven in de Overeenkomst en geleverd door IT-innovators.
 14. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met IT-innovators een Overeenkomst is aangegaan.
 15. Overeenkomst: de afspraken tussen IT-innovators en Opdrachtgever die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de Offerte(s) met Akkoord, waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken, en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt.
 16. Partij/Partijen: Opdrachtgever en IT-innovators afzonderlijk, respectievelijk gezamenlijk.
 17. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon, zoals bedoeld in artikel 1 onder a van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 18. Rechthebbende: de rechthebbende op de Software die door IT-innovators middels de Dienst beschikbaar wordt gesteld aan Opdrachtgever.
 19. Schriftelijk: in deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ verstaan: geschreven tekst in een brief, e-mail of fax, waarbij de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaan.
 20. Software: de software en bijbehorende licentievoorwaarden van Rechthebbende die IT-innovators op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar stelt.
 21. Telecomdienst: telefoniedienst zoals beschreven in de Overeenkomst, bestaande uit het leveren van vaste en/of mobiele telefonie.
 22. Website: www.it-innovators.nl.
 23. Werken: de door IT-innovators ontwikkelde producten zoals (maar niet beperkt tot) websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en interpretatie

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte, Overeenkomst en op alle werkzaamheden van IT-innovators en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen IT-innovators en Opdrachtgever.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Dergelijke bepalingen of voorwaarden zijn voor IT-innovators alleen bindend indien en voor zover deze door IT-innovators uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Een Offerte is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de Offerte.
 4. IT-innovators kan niet aan Offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien het Akkoord van de Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is opgenomen in de Offerte, dan komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij IT-innovators uitdrukkelijk aangeeft het afwijkende Akkoord te accepteren.
 6. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 7. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  a. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst van een latere datum;
  b. de Offerte met Akkoord;
  c. de (eventuele) bewerkersovereenkomst;
  d. de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen IT-innovators en Opdrachtgever kan op de volgende manieren tot stand komen:
  a. doordat Opdrachtgever Akkoord verleent op een Offerte van IT-innovators;
  b. doordat Opdrachtgever een aanbod van IT-innovators aanvaardt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand voor de duur zoals beschreven in de Offerte met Akkoord. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Voor zover de Offerte met Akkoord hier niets over bepaalt, wordt de duur van een Overeenkomst van een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden.
 4. Indien in de Overeenkomst geen opzegtermijn is opgenomen, geldt voor Overeenkomsten van onbepaalde tijd een opzegtermijn van één maand. Overeenkomsten met een bepaalde duur kunnen tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk worden opgezegd, mits de opzegging minimaal één maand voor het einde van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.
 5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft IT-innovators het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten of te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van IT-innovators op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 6. Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
  a. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
  b. de andere Partij surseance van betaling is verleend;
  c. de andere Partij is ontbonden of geliquideerd.

Artikel 4: Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst kan met wederzijds goedvinden Schriftelijk gewijzigd worden.
 2. IT-innovators behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die in het voordeel van Opdrachtgever zijn en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is IT-innovators niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Door IT-innovators opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. IT-innovators is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 2. IT-innovators is gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Dienst op te schorten zonder dat IT-innovators tot enige schadevergoeding is gehouden en zonder dat dit enige betalingsverplichting van Opdrachtgever tenietdoet of Opdrachtgever het recht geeft zijn verplichtingen op te schorten, in de volgende gevallen:
  a. niet of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
  b. het doorgeven aan IT-innovators van valse of onjuiste contactgegevens of andere gegevens door Opdrachtgever;
  c. faillissement van Opdrachtgever of de verlening van surseance van betaling aan Opdrachtgever.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft IT-innovators het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten dat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IT-innovators aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan IT-innovators worden verstrekt.

Artikel 6: Gebruiksrecht, intellectuele eigendom en data

 1. IT-innovators of haar toeleveranciers of partners zijn rechthebbende van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Dienst. Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten die haar in de Algemene Voorwaarden en/of bij Overeenkomst worden toegekend.
 2. Opdrachtgever verkrijgt van IT-innovators een niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de Dienst gebruik te maken voor de duur van de Overeenkomst, ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Dienst.
 3. IT-innovators beheert alle licenties ten behoeve de Dienst.
 4. Opdrachtgever heeft niet het recht iets over te nemen uit, te wijzigen of toe te voegen aan de Dienst. Opdrachtgever heeft dan ook geen recht op de broncode van de Dienst of om de Dienst te exploiteren.
 5. Reverse engineering van (enig onderdeel van) de Dienst is niet toegestaan, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.
 6. Opdrachtgever en/of Gebruiker zijn rechthebbende, voor zover van toepassing, van de Intellectuele Rechten welke rusten op door hen geüploade of verzonden informatie.
 7. IT-innovators verkrijgt van Opdrachtgever een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van IT-innovators verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door IT-innovators geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door IT-innovators (de Opdrachtgever wordt hierover vooraf geïnformeerd).

Artikel 7: Gebruik Software

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Software en bijbehorende licenties, of materiaal waarop de Software staat, voor andere doeleinden te gebruiken zoals bedoeld in deze Overeenkomst of zoals omschreven in de bijbehorende licentie.
 2. Opdrachtgever mag de Software uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden zoals gesteld in bij de Software behorende licentie(s). Ten aanzien van de Software is het Opdrachtgever niet toegestaan om:
  a. de Software te kopiëren, zonder voorafgaande toestemming van IT-innovators, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  b. de Software onder te verhuren, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden, behalve indien dit gebruik voor het doel van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Overeenkomst is of wanneer dit is toegestaan op grond van dwingend recht;
  c. aanduidingen van IT-innovators en/of haar licentiegevers als rechthebbende op de Software of delen daarvan te verwijderen, aan te passen of onleesbaar te maken;
  d. wijzigingen in de Software aan te brengen, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  e. de broncode van de Software te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  f. de Software te gebruiken voor omgevingen of applicaties waarbij de fouten in die omgevingen of applicaties kunnen leiden tot overlijden van een persoon, lichamelijk letsel of ernstige lichamelijke, materiële of milieuschade.
 3. IT-innovators is gerechtigd om NAW-gegevens van Opdrachtgever ter beschikking te stellen aan de Rechthebbende van de Software indien deze Rechthebbende daar om heeft gevraagd. IT-innovators is niet gehouden om Opdrachtgever van een dergelijke afgifte op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich om iedere Gebruiker die toegang heeft of verkrijgt tot de Software van Rechthebbende op de hoogte te stellen van het feit dat deze Software door Rechthebbende in gebruik wordt gegeven en dat deze Software enkel in overeenstemming met deze Overeenkomst en de bijbehorende licentievoorwaarden mag worden gebruikt.
 5. Indien de Software on-premise wordt geïnstalleerd zal Opdrachtgever, in het geval van beëindiging van de Overeenkomst op welke wijze dan ook, de dragers, de Software en de bijbehorende licenties binnen tien (10) werkdagen retourneren aan IT-innovators. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht alle kopieën op van de Software van haar apparatuur onomkeerbaar te verwijderen.
 6. IT-innovators is gerechtigd om een inspectie uit te voeren op de apparatuur van Opdrachtgever ten behoeve van het controleren van de naleving van de verplichtingen uit dit artikel en de Overeenkomst ten aanzien van Software die door of via IT-innovators aan Opdrachtgever wordt geleverd. IT-innovators zal deze inspectie uitvoeren tijdens werkdagen en gebruikelijke werktijden. Daarnaast zal zij de inspectie minimaal tien (10) werkdagen voorafgaand aan de inspectie schriftelijk aankondigen aan Opdrachtgever. Daarnaast heeft Rechthebbende tevens het recht deze inspectie uit te voeren conform de hiernavolgende bepalingen uit dit artikel.
 7. Op verzoek van IT-innovators zal Opdrachtgever toegang verlenen aan IT-innovators of een door IT-innovators aangestelde derde, tot de administratie van Opdrachtgever en tot alle locaties en overige informatie die van belang is om vast te kunnen stellen of Opdrachtgever zich houdt aan de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. IT-innovators erkent dat zij ten behoeve van dit artikel geen derde zal aanstellen die gekwalificeerd kan worden als een directe concurrent van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan audit-onderzoeken.
 8. Indien er overeenstemming is tussen Opdrachtgever en IT-innovators over een tekortkoming (afwijking) zoals geconstateerd in het audit-onderzoek, zal Opdrachtgever deze tekortkoming onmiddellijk wegnemen of, waar dit niet mogelijk is, de tekortkoming wegnemen binnen een termijn die redelijk is op grond van de urgentie van de geconstateerde tekortkoming.
 9. Als Opdrachtgever de uitvoering van het audit-onderzoek belemmert en/of een daaruit gebleken overeengekomen tekortkoming niet onmiddellijk wegneemt, of, waar dit niet mogelijk is, de tekortkoming niet wegneemt binnen een termijn die redelijk is op grond van de urgentie van de geconstateerde tekortkoming, dan verbeurt Opdrachtgever een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van EUR 2.000,- per dag gedurende de periode dat de belemmering duurt of de tekortkoming niet is weggenomen. Een en ander onverminderd alle verdere rechten van IT-innovators en/of Rechthebbende waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.

Artikel 8: Gebruik Microsoft Software

 1. Indien de levering van Microsoft Software onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, gelden de hiernavolgende bepalingen in aanvulling op de bepalingen uit het vorige artikel.
 2. IT-innovators zal ten behoeve van Opdrachtgever de Microsoft Software configureren, onderhouden en ondersteuning leveren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd om ondersteuning ten aanzien van de Microsoft Software te vragen aan Microsoft.
 3. Ten behoeve van de configuratie en het onderhoud van de Microsoft Software verstrekt IT-innovators de bijbehorende licenties en licentiecodes. Opdrachtgever zal de licenties niet voor andere doeleinden gebruiken zoals bedoeld in de Overeenkomst.
 4. In het geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever tevens direct aansprakelijk tegenover Microsoft.
 5. Microsoft en andere licentiegevers (waaronder IT-innovators uitdrukkelijk niet verstaan) van de Microsoft Software zijn in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste werking van de Microsoft Software en/of de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst.
 6. De Microsoft Software is afkomstig uit de U.S. en is onderhevig aan U.S. Export Regulations. Opdrachtgever zal zich te allen tijde conformeren aan de U.S. Export Administration Regulations en andere van toepassing zijnde restricties opgelegd door de U.S. Zie voor meer informatie: www.microsoft.com/en-us/exporting.

Artikel 9: Misbruik en oneigenlijk gebruik

 1. Opdrachtgever garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht. Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door IT-innovators mag worden verwacht van een zorgvuldig beheerder en/of gebruiker van de Dienst.
 2. Opdrachtgever mag niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan functioneren, ook niet als de Dienst onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van een dienst van Opdrachtgever, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte dan wel beschikbaar stellen van materiaal aan derden, zoals in geval van SaaS-dienstverlening, (web)hosting en/of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht of in strijd met deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:
  a. smadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende informatie bevat;
  b. kinderpornografie of bestialiteit betreffen;
  c. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare verwijzingen naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;
  d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  e. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
  f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of overlast of storingen veroorzaken bij andere klanten van IT-innovators of andere internetgebruikers, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen of het besturen van botnets;
  g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 5. Indien IT-innovators een vermoeden krijgt dat de voorwaarden uit de vorige leden van dit artikel worden overtreden, is IT-innovators gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken, waaronder het opschorten van de levering van de Diensten of het opzeggen van de Overeenkomst, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat dit enige verplichting van Opdrachtgever jegens IT-innovators tenietdoet of dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van betaalde vergoedingen. IT-innovators zal proberen Opdrachtgever hierover te informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. IT-innovators is Opdrachtgever echter niet verplicht te informeren over of te betrekken bij te nemen maatregelen en IT-innovators is nimmer schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.
 6. Indien IT-innovators door een derde op de hoogte wordt gesteld van informatie op de servers van IT-innovators die naar het oordeel van IT-innovators onrechtmatig is, dan is IT-innovators gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is IT-innovators in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een eisende partij of aan de bevoegde instanties. IT-innovators zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 7. IT-innovators is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat, de derde een reëel belang heeft bij verkrijging van voornoemde gegevens, voldoende aannemelijk is dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om voornoemde gegevens te achterhalen en de belangen van de derde zwaarder wegen dan de belangen van Opdrachtgever om voornoemde gegevens niet af te staan. Voorts is IT-innovators gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Indien mogelijk wordt de Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd).
 8. IT-innovators is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van IT-innovators in het kader van de melding door een derde, ook niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 9. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van IT-innovators of de servers van derden die aan IT-innovators ter beschikking zijn gesteld. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks IT-innovators, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. IT-innovators zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 10. Opdrachtgever vrijwaart IT-innovators van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever of haar Gebruikers opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 11. IT-innovators behoudt zich het recht voor om, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist, levering van de Dienst op te schorten en/of de Overeenkomst op te zeggen, wanneer Opdrachtgever misbruik maakt van de Dienst waardoor gebondenheid van IT-innovators aan de levering van de Dienst niet langer gevergd kan worden.

Artikel 10: Opslag-, data- en stroomlimieten

 1. IT-innovators kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer en/of stroom per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Indien in de Overeenkomst niets is bepaald over een limiet aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer en/of stroom per maand, geldt een limiet op basis van Fair Use.
 3. Indien Opdrachtgever de limieten overschrijdt, is IT-innovators gerechtigd om (conform haar gebruikelijke tarieven) achteraf een extra bedrag in rekening te brengen voor de overschrijding.
 4. IT-innovators is nimmer verplicht tot het leveren van de faciliteiten voor de hierboven omschreven overschrijding van de limieten. IT-innovators is niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet dan wel Fair Use limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 11: Back-ups en herstel

 1. IT-innovators maakt dagelijks back-ups van shared servers. Deze back-ups worden op een andere server in hetzelfde datacentrum opgeslagen, tenzij Partijen overeengekomen zijn dat de back-ups redundant (op een server in een ander datacentrum) worden opgeslagen.
 2. IT-innovators maakt geen back-ups van virtual private servers en dedicated servers. Tenzij Partijen een back-upovereenkomst hebben gesloten, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups.
 3. Indien Partijen een back-upovereenkomst hebben gesloten, maakt IT-innovators back-ups van de gegevens waarop de back-upovereenkomst betrekking heeft. In de back-upovereenkomst wordt bepaald of de back-ups op een andere server in hetzelfde datacentrum of redundant (op een server in een ander datacentrum) worden opgeslagen. Herstel van back-ups zal op basis van nacalculatie tegen het dan geldende uurtarief worden verricht.
 4. De back-upservice uit lid 1 en de back-upovereenkomst uit lid 3 van dit artikel strekken zich niet uit over de gegevens die zijn geüpload of gewijzigd tussen het moment waarop IT-innovators gehouden was de laatste back-up te maken en het moment waarop het gegevensverlies plaatsvond.
 5. IT-innovators zal de gegevens in de back-ups niet langer bewaren dan de in de Overeenkomst overeengekomen bewaartermijn. Indien in de Overeenkomst geen bewaartermijn is opgenomen, geldt een bewaartermijn van zeven dagen.
 6. Na beëindiging van de Overeenkomst zal IT-innovators op het expliciete verzoek van Opdrachtnemer daartoe, de back-ups verwijderen en/of vernietigen. IT-innovators is na beëindiging van de Overeenkomst op ieder moment gerechtigd om uit eigen beweging de back-ups te verwijderen en/of te vernietigen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om tijdig, voordat de Overeenkomst ten einde komt, te verzoeken om een back-up.

Artikel 12: Beschikbaarheid en ondersteuning

 1. IT-innovators zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties, tenzij partijen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 2. Wanneer dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst(en), heeft IT-innovators het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. IT-innovators zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. IT-innovators is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. IT-innovators heeft het recht om haar Diensten en systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal IT-innovators zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. IT-innovators is ten opzichte van Opdrachtgevers niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. IT-innovators zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. IT-innovators zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. IT-innovators is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). IT-innovators is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst(en) niet ten goede komt.
 6. Storingen kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de Website. Storingen kunnen ook gemeld worden via het algemene telefoonnummer, zoals vermeld op de Website, op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.
 7. Ondersteuning wordt geboden tegen de voorwaarden en tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan wordt ondersteuning geboden op basis van nacalculatie, tegen de dan geldende tarieven.

Artikel 13: Verkoop, levering en installatie hardware

 1. Indien Partijen dit zijn overeengekomen, zal IT-innovators conform de Offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. IT-innovators zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van IT-innovators voldoet, is IT-innovators gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van IT-innovators medewerkers en hulppersonen van IT-innovators alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de hardware mogelijk te maken.

Artikel 14: Productgaranties

 1. Indien IT-innovators in het kader van de Diensten producten zoals hardware levert aan een Opdrachtgever, geeft IT-innovators geen garanties behalve voor zover door de fabrikant of importeur gedaan. Opdrachtgever dient deze garanties direct bij deze partij in te roepen. IT-innovators zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent.

Artikel 15: Persoonsgegevens en beveiliging

 1. Voor zover er Persoonsgegevens verwerkt worden bij het gebruik en/of de uitvoering van de Dienst en/of van de Overeenkomst, dan geldt het in dit artikel gestelde. Opdrachtgever is verantwoordelijke als bedoeld in art. 1 sub d Wet bescherming persoonsgegevens en IT-innovators is bewerker als bedoeld in art. 1 sub e Wet bescherming persoonsgegevens ten aanzien van de op grond van de Overeenkomst verwerkte Persoonsgegevens.
 2. Partijen kunnen overeenkomen om hun rechten en plichten ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens nader te regelen in een bewerkersovereenkomst als bedoeld in art. 14 Wet bescherming persoonsgegevens. IT-innovators stuurt u op verzoek graag een bewerkersovereenkomst toe ter ondertekening.
 3. IT-innovators zal de Persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld enkel verwerken voor de doeleinden die door Opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. IT-innovators is gerechtigd aan derden te tonen dat zij Diensten levert aan Opdrachtgever teneinde haar Dienst te promoten. Daartoe is het IT-innovators toegestaan om de bedrijfsnaam, het merk en/of het logo van Opdrachtgever op haar website te vermelden.

Artikel 17: Personeel

 1. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, op geen enkele wijze, direct of indirect, werknemers van de andere Partij benaderen of verleiden om hun arbeidsovereenkomst bij die Partij te beëindigen om een overeenkomst aan te gaan met de andere Partij of een aan de andere Partij gelieerde onderneming. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Indien een werknemer van een Partij zelf uit eigen beweging de andere Partij actief benadert, is geen sprake van handelen van die Partij in strijd met dit artikel.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van IT-innovators voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door IT-innovators van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van IT-innovators, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoeding(en) die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst (in geval van een duurovereenkomst: in de 12 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed) verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 7.500 euro (exclusief btw) of in voorkomend geval het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekering.
 2. Buiten de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde gevallen rust op IT-innovators geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Aansprakelijkheid van IT-innovators voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door dood of lichamelijk letsel, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van IT-innovators.
 4. De aansprakelijkheid van IT-innovators wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever IT-innovators onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en IT-innovators ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IT-innovators in staat is adequaat te reageren.
 5. IT-innovators is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie Artikel 19: Overmacht).
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij IT-innovators meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart IT-innovators voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door IT-innovators geleverde zaken, materialen of resultaten. Opdrachtgever zal IT-innovators tevens vrijwaren voor het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder haar Gebruikers).

Artikel 19: Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval (zoals synflood, DoS of DDoS-attacks), stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat IT-innovators door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van IT-innovators kan worden gevergd, heeft IT-innovators het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 20: Vergoeding

 1. De vergoeding voor de Dienst staat beschreven in de Overeenkomst.
 2. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Eenmalige vergoedingen worden gefactureerd direct na totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Bij duurovereenkomsten geldt dat vergoedingen vooruit worden gefactureerd. Kosten die afhankelijk zijn van verbruik of afname, worden maandelijks achteraf gefactureerd.
 5. Indien het een duurovereenkomst betreft is IT-innovators gerechtigd de gehanteerde prijzen jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen. De prijsverhoging geeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 6. Indien er Meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever, dan wordt het Meerwerk vergoed door Opdrachtgever volgens de dan geldende uurtarieven van IT-innovators.
 7. Opdrachtgever is zich ervan bewust en aanvaardt dat Meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van oplevering is overeengekomen.
 8. Voor zover voor de Dienst een vaste prijs is afgesproken, zal IT-innovators Opdrachtgever desgevraagd Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van Meerwerk.
 9. IT-innovators is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

Artikel 21: Betaling

 1. Betaling vindt plaats in euro’s, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturen worden elektronisch of per post toegezonden. Opdrachtgever stemt in met deze wijze van factureren.
 3. Tenzij anders vermeld op de factuur, dient een factuur binnen 14 kalenderdagen betaald te worden, gerekend vanaf de factuurdatum.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door IT-innovators.
 5. IT-innovators kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient IT-innovators hiervoor te machtigen.
 6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld. IT-innovators heeft het recht administratiekosten in rekening te brengen.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of ontbonden wordt. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 22: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die IT-innovators in het kader van de Overeenkomst levert blijven eigendom van IT-innovators, tot het moment waarop Opdrachtgever zijn betaalverplichtingen die verband houden met de levering van voornoemde zaken jegens IT-innovators deugdelijk is nagekomen.
 2. Alle door IT-innovators geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud uit het vorige lid van dit artikel vallen, mogen door Opdrachtgever niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 3. Opdrachtgever dient al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IT-innovators veilig te stellen.
 4. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan wel daarop rechten wil vestigen of laten gelden, dan stelt Opdrachtgever IT-innovators daarvan direct op de hoogte.
 5. Opdrachtgever geeft bij voorbaat uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan IT-innovators en door IT-innovators aan te wijzen derden om de plaatsen waar IT-innovators’ eigendommen zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen, indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd of indien Opdrachtgever zijn betaalverplichtingen niet binnen de betaaltermijn nakomt.

Artikel 23: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Veranderingen in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. De door IT-innovators ontvangen of opgeslagen versies van enige communicatie, administratie en gedane metingen (monitoring) van bijvoorbeeld beschikbaarheid van de Dienst(en) gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 4. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waar IT-innovators is gevestigd.

Module B: Hosting en domeinnamen
Module B van deze Algemene Voorwaarden is naast de andere toepasselijke modules van toepassing, indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op een Hostingdienst en/of domeinna(a)m(en).

Artikel 24: Hosting algemeen

 1. De door Opdrachtgever afgenomen Hostingdienst wordt beschreven in de Overeenkomst(en).
 2. IT-innovators heeft het recht om haar datacentrum en/of colocatieruimte te verhuizen. Eventuele onderbreking van de Diensten die het gevolg zijn van een verhuizing, kwalificeren niet als downtime indien IT-innovators de verhuizing dertig dagen of langer van tevoren mededeelt aan Opdrachtgever. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, draagt Opdrachtgever de kosten die hij zelf maakt als gevolg van de verhuizing.
 3. Opdrachtgever garandeert dat hij beschikt over alle vereiste vergunningen, licenties en toestemmingen om gebruik te maken van de apparatuur, waaronder hardware en software, alsmede dat hij gerechtigd is de activiteiten te verrichten welke hij met behulp van de Diensten uitvoert. Opdrachtgever garandeert dat de gebruikte apparatuur voldoet aan de door IT-innovators gestelde eisen zoals vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart IT-innovators voor enige aanspraak van derden vanwege schade die is veroorzaakt door apparatuur van Opdrachtgever.

Artikel 25: Shared hosting en virtual private servers (VPS)

 1. Indien de Hostingdienst bestaat uit shared hosting of VPS, dan wordt webruimte op (de virtueel verdeelde) servers van IT-innovators beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan te allen tijde de diensten betreffende shared hosting en virtual private servers upgraden. Tussentijds downgraden is niet mogelijk; dit is uitsluitend mogelijk op het moment waarop de Overeenkomst verlengd wordt. Opdrachtgever dient het verzoek tot downgrading minimaal één maand voordat de Overeenkomst afloopt kenbaar te maken aan IT-innovators.
 3. IT-innovators spant zich in om haar servers waarop de shared hosting of VPS wordt gehost, beschikbaar te stellen op het internet op basis van best effort. Ten aanzien van de beschikbaarheid geeft IT-innovators echter geen garanties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 26: Dedicated servers en colocated servers

 1. Indien de Hostingdienst bestaat uit dedicated servers, dan huurt Opdrachtgever rackspace en een of meerdere servers van IT-innovators. Indien de Hostingdienst bestaat uit colocated servers, dan huurt Opdrachtgever enkel ruimte en verzorgt zelf de hardware tenzij anders afgesproken.
 2. Tenzij expliciet Schriftelijk anders zijn overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren.
 3. Tenzij Partijen expliciet anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de colocated server en programmatuur die op de colocated of dedicated server wordt uitgevoerd.
 4. IT-innovators is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de apparatuur van Opdrachtgever, waaronder mede (doch niet uitsluitend) wordt verstaan de hardware van de colocated server en de software, gegevens en applicaties die onderdeel uitmaken van de colocated of dedicated server. Opdrachtgever vrijwaart IT-innovators voor schade en claims van derden die verband houden met het gebruik van voornoemde apparatuur door Opdrachtgever en is jegens IT-innovators aansprakelijk voor de schade die IT-innovators leidt als gevolg van het gebruik van voornoemde apparatuur door Opdrachtgever of daar haar ingeschakelde derde partijen en die aan Opdrachtgever is toe te rekenen.
 5. Fysieke toegang tot de eigen apparatuur van Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk wanneer Opdrachtgever dit minimaal één werkdag van tevoren aan IT-innovators meldt. IT-innovators behoudt zich het recht voor om toegang tot de server(s) te weigeren, indien Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voldoet.
 6. Opdrachtgever plaatst zijn apparatuur conform de aanwijzingen van IT-innovators in de daartoe aangewezen kasten. IT-innovators heeft het recht om ongebruikte kastruimte tijdelijk zelf in gebruik te nemen. Op verzoek van Opdrachtgever zal IT-innovators deze ruimte binnen twee werkdagen vrijmaken, zodat de ruimte beschikbaar is voor Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zal zich verzekeren en gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Op IT-innovators’s eerste verzoek daartoe, zal Opdrachtgever de polissen overleggen.

Artikel 27: Domeinnamen

 1. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE (Réseaux IP Européens). De registrerende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. IT-innovators kan daarom niet garanderen dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van IT-innovators, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt IT-innovators schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. IT-innovators is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van IT-innovators.
 5. Indien IT-innovators een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal IT-innovators medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. De werkzaamheden zullen, tenzij anders overeengekomen, op basis van nacalculatie tegen het dan geldende tarief in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen ten aanzien van een domeinnaam zoals overeengekomen met IT-innovators niet nakomt, dan is IT-innovators gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De Overeenkomst ten behoeve van de registratie van de Domeinnaam komt dan ook ten einde. Reeds ontstane betalingsverplichtingen blijven uitdrukkelijk bestaan.
 7. Na de opzegging zoals beschreven in het voorgaande lid komen de domeinnamen met een .nl extensie in quarantaine. In ruil voor een vergoeding te betalen aan IT-innovators, kan IT-innovators deze domeinnamen uit quarantaine halen indien Opdrachtgever daarom verzoekt en de vergoeding betaalt.

Module C: Online Werkplekdienst en Telecomdienst
Module C van deze Algemene Voorwaarden is naast eventuele andere toepasselijke modules van toepassing, indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op een Online Werkplekdienst of Telecomdienst.

Artikel 28: Online Werkplekdienst

 1. De door Opdrachtgever afgenomen Online Werkplekdienst wordt beschreven in de Overeenkomst(en).
 2. Indien gegevens (data) van de Opdrachtgever naar de Online Werkplekdienst van IT-innovators worden gemigreerd, staat Opdrachtgever ervoor in dat alle data migreerbaar is. Indien dit niet het geval is, kan IT-innovators extra kosten voor de migratie in rekening brengen.
 3. IT-innovators is niet verantwoordelijk voor het eventueel beschadigd raken c.q. verloren gaan van data tijdens de migratie. Opdrachtgever dient voor de migratie te allen tijde zelf een back-up van de te migreren data te maken, tenzij anders afgesproken.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar Gebruikers. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een Gebruiker zal op Opdrachtgever worden verhaald.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op de virtuele machines via welke de Online Werkplekdienst wordt geleverd zelfstandig softwareprogramma’s te installeren, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor hard- en software, die bij haar op eigen locatie draait of op een locatie buiten de invloedssfeer van IT-innovators. IT-innovators geeft hierover geen enkele garantie.
 7. Het hiervoor genoemde betekent tevens dat Opdrachtgever zelf voor een deugdelijke internetverbinding, hardware (router) etc. moet zorgen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Daarbij is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de vereiste minimale bandbreedte. IT-innovators kan over de vereiste minimale bandbreedte adviseren, maar dit advies is geheel vrijblijvend.

Artikel 29: Telecomdienst

 1. Telecomdiensten worden door Opdrachtgever rechtstreeks afgenomen bij onze partner FirmTel tegen de voorwaarden die zijn opgenomen in de overeenkomst die Opdrachtgever met FirmTel sluit. FirmTel (en uitdrukkelijk niet IT-innovators) is verantwoordelijk voor de correcte levering van de Telecomdienst, zoals het correct configureren van de telefoonnummers.
 2. IT-innovators levert ondersteuning voor de Telecomdienst conform de voorwaarden uit de Overeenkomst. Indien ondersteuning niet is overeengekomen in de Overeenkomst, vindt ondersteuning plaats op basis van nacalculatie tegen de dan geldende tarieven. Opdrachtgever is niet gerechtigd ondersteuning te vragen aan FirmTel.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen misbruik of oneigenlijk gebruik van de Dienst in de zin van Artikel 9: (Misbruik en oneigenlijk gebruik) wordt gemaakt.

Module D: Support en beheer op locatie
Module D is van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van support of beheer.

Artikel 30: Support

 1. IT-innovators biedt Support bij levering van de Dienst in de vorm van telefonische support of remote support die naar het oordeel van IT-innovators ondersteunend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Voor support is een periodieke vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien geen support is overeengekomen in de Overeenkomst is, kan IT-innovators de werkzaamheden tegen het gangbare tarief en op basis van nacalculatie verrichten.
 3. Voor zover mogelijk zal IT-innovators voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten van de support aan Opdrachtgever bekendmaken.

Artikel 31: Beheer op locatie

 1. Beheer op locatie zal worden uitgevoerd conform de afspraken uit de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever beheer op locatie door IT-innovators wenst, maar dit niet is bepaald in de Overeenkomst, dan kan IT-innovators de werkzaamheden tegen het gangbare tarief en op basis van nacalculatie verrichten. IT-innovators is niet verplicht de gevraagde beheerswerkzaamheden uit te voeren.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van IT-innovators medewerkers en hulppersonen van IT-innovators alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om beheer op locatie mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.